آشنایی با مس و خاتم یا خاتم کاری روی مس

در میان صنایع دستی اصفهان خاتم کاری اهمیت فراوانی دارد و به عنوان یک هنر مادر رشته های هنری دیگری نیز از آن به وجود آمده اند. صنایع دستی مس و خاتم ی...

ادامه مطلب